Καθορισμός του Ημερήσιου Ανταποδοτικού Τέλους από τους Προσερχόμενους στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Εμμ. Παππά

11/05/2015

Παρατίθεται η απόφαση για τον καθορισμό του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στις λαϊκές αγορές του Δήμου Εμμ. Παππά . 13/01/2014

Περισσότερα...

Αποφ. 321/2014 Ορισμός διαχειριστή λογαριασμών συγχρηματοδοτούμενων πράξεων

24/04/2018

Αποφ. 321 ΩΔΧΥΩΡΩ-ΣΡΙ

Περισσότερα...

Αποφ. 181 Ορισμός δικαιούχων κινητής τηλεφωνίας του Δήμου.

24/04/2018

Αποφ. 181 Ορθή Επανάληψη 6ΥΓ6ΩΡΩ-54Ω

Περισσότερα...

Αποφ. 180 Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τις Τραπεζικές συναλλαγές.

24/04/2018

Αποφ. 180 Ορθή Επανάληψη 6Β68ΩΡΩ-ΒΝΝ

Περισσότερα...

Αποφ. 175 Έγρκιση εξόδων κίνησης υπαλλήλου του Δήμου για συμμετοχή της σε σεμινάριο στην Θεσνίκη.

24/04/2018

Αποφ. 175 7Ξ0ΔΩΡΩ-ΜΡΦ

Περισσότερα...

Αποφ. 171 Επιστροφή αχρεωστήτως ειπσραχθέντος ποσού 75,00 € για έκδοση λογαριασμού σε Άρσου Βασιλική.

24/04/2018

Αποφ. 171 ΒΑ23ΩΡΩ-Η2Π

Περισσότερα...

Αποφ. 143 Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής 1 9 2014 έως 5 3 2017.

24/04/2018

Αποφ. 143 Ορθή Επανάληψη ΩΑ9ΧΩΡΩ-Ω0Θ

Περισσότερα...

Αποφ. 134 Έγκριση οικ. ενίσχυσης άπορης οικογένειας του Δήμου.

24/04/2018

Αποφ. 134 ΒΝΨΨΩΡΩ-ΥΕΗ

Περισσότερα...

Αποφ. 133 Έγκριση οικ. ενίσχυσης άπορης οικογένειας του Δήμου.

24/04/2018

Αποφ. 133 6ΨΤΚΩΡΩ-Κ7Χ

Περισσότερα...

Αποφ. 132 Αναμόρφωση Πρσμού για επαύξηση ισχύος αντλιοστασίου ύδρευσης στην Τ.Κ Μονόβρυσης.

24/04/2018

Αποφ. 132 7ΖΠΛΩΡΩ-ΩΓΟ

Περισσότερα...