Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ Εμμ. Παππά».

Ο Δήμαρχος Εμμ. Παππά διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ... Περισσότερα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΥΠ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΥΠ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 45000oc ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΗΜΔΗΣ ΤΕΥΔ