Διαγωνισμοί Έργων - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ, ΔΑΦΝΟΥΔΙΟΥ, ΤΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 06/09/2018 Ημερομηνία Διαγωνισμού: 27/09/2018 Τίτλος Έργου: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ, ΔΑΦΝΟΥΔΙΟΥ, ΤΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 1.420.000,00 Κατηγορ. Πτυχίων: Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής Σχετικά Αρχεία:
Πρόσβαση-των-ενδιαφερομένων-στα-Τεύχη-Δημοπράτησης-του-Διαγωνισμού
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ