Διαγωνισμοί Έργων - Αποκατάσταση υγρού στίβου κωπηλατοδρομίου Πεθελινού

Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/06/2018 Ημερομηνία Διαγωνισμού: 17/07/2018 Τίτλος Έργου: Αποκατάσταση υγρού στίβου κωπηλατοδρομίου Πεθελινού Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 150.000,00 Κατηγορ. Πτυχίων: Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα Τεύχη Δημοπράτησης του Διαγωνισμού