Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 03/04/2018 Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 16/04/2018 Προμηθευόμενο Είδος: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 57.000,00 Είδος Διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Σχετικά Αρχεία:
52018 ΜΕΛΕΤΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΕΥΔ