Διαγωνισμοί Έργων - Επισκευή γέφυρας Νεοχωρίου (Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/11/2016 Ημερομηνία Διαγωνισμού: 29/11/2016 Τίτλος Έργου: Επισκευή γέφυρας Νεοχωρίου (Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές) Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 12.000 Κατηγορ. Πτυχίων: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (Νομαρχιακά και >Α1 ΜΕΕΠ) Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ
ΚΑΓΚΕΛΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) ΓΕΦΥΡΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ