Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών - ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 07/03/2017 Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 14/03/2017 Προμηθευόμενο Είδος: ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 41.400,00 Είδος Διαγωνισμού: Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Τ.Ε.Υ.Δ