Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών - Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης αντλιοστασίων

Ημερομηνία Ανάρτησης: 01/07/2017 Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 11/07/2017 Προμηθευόμενο Είδος: Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης αντλιοστασίων Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 105.000 Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ