Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών - Προμήθεια εξοπλισμού για το Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Τ.Κ. Αγίου Πνεύματος

Ημερομηνία Ανάρτησης: 03/01/2018 Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: // Προμηθευόμενο Είδος: Προμήθεια εξοπλισμού για το Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Τ.Κ. Αγίου Πνεύματος Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 15.111,64 Είδος Διαγωνισμού: Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΥΔ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ