Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/05/2017 Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 06/06/2017 Προμηθευόμενο Είδος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 45.000,00 Είδος Διαγωνισμού: Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ