Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/05/2018 Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 24/05/2018 Προμηθευόμενο Είδος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 48.829,99 € Είδος Διαγωνισμού: Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Σχετικά Αρχεία:
ΤΕΥΔ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΗΜΔΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 45000oc
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΡΟΥΠ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΡΟΥΠ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ