Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/02/2018 Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 05/03/2018 Προμηθευόμενο Είδος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 27.000,00 Είδος Διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Σχετικά Αρχεία:
ΜΕΛΕΤΗ
ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΥΔ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ