Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/03/2018 Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 19/04/2018 Προμηθευόμενο Είδος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 505.298,93 Είδος Διαγωνισμού: Δημόσια Διεθνή Ανοικτή Ηλεκτρονική διαδικασία Σχετικά Αρχεία:
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ