Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών - Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας

Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/01/2018 Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 06/02/2018 Προμηθευόμενο Είδος: Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 7.393,87 Είδος Διαγωνισμού: Απευθείας Ανάθεση κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος Σχετικά Αρχεία:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Μελέτη Προμήθειας ΜΑΠ