Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών - Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και ειδών δεξιώσεων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

Ημερομηνία Ανάρτησης: 04/08/2017 Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 21/08/2017 Προμηθευόμενο Είδος: Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και ειδών δεξιώσεων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 70.408,03 Είδος Διαγωνισμού: Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
Τεύχη Δημοπράτησης