Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/09/2017 Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 17/10/2017 Προμηθευόμενο Είδος: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 19.992,52€ Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
14_2017 ΜΕΛΕΤΗ
ΥΠΟΔ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΥΔ