Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών - Συντήρηση πρασίνου πάρκων, πλατειών, δενδροστοιχιών, αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05/01/2018 Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 29/01/2018 Προμηθευόμενο Είδος: Συντήρηση πρασίνου πάρκων, πλατειών, δενδροστοιχιών, αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 160.000,00 Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΕΥΔ
Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΕΥΔ