Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών

29/11/2016 : Στον κάτωθι πίνακα θα παρουσιάζονται οι Διακηρύξεις, τα Τεύχη Δημοπράτησης, τα πρακτικά των Δημοπρασιών και οι Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν στην Δημοπράτηση Προμήθειας Υλικών που πρόκειται να εκτελεστούν από τον Δήμο. Στην τελευταία στήλη του πίνακα θα υπάρχει διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή τόσο η σχετική Διακήρυξη και τα Τεύχη Δημοπράτησης, όσο και το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού όπως αυτό θα έχει συνταχθεί κατά την ημέρα της Δημοπρασίας αλλά και οι λοιπές Αποφάσεις μέχρι την κατακύρωση του αποτελέσματος. Επιπροσθέτως των υποχρεώσεων ενημέρωσης των διαγωνιζόμενων από την Αναθέτουσα Αρχή (όπως αυτές ορίζονται στον Ν. 4412/2016), η ανάρτηση των ανωτέρω αρχείων θεωρείται ως πρόσθετο αποδεικτικό ενημέρωσης των υποψηφίων για την πορεία δημοπράτησης των Προμηθειών έως και το στάδιο κατακύρωσης των Διαγωνισμών.

Ημερομηνία Ανάρτησης Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς Προμηθευόμενο Είδος Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ) Είδος Διαγωνισμού Σχετικά Αρχεία
10/05/2018 24/05/2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 48.829,99 € Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. ΤΕΥΔ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΗΜΔΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 45000oc
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΡΟΥΠ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΡΟΥΠ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
03/04/2018 16/04/2018 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 57.000,00 Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 52018 ΜΕΛΕΤΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΕΥΔ
26/03/2018 03/04/2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 15.111,64 Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΥΔ
16/03/2018 19/04/2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 505.298,93 Δημόσια Διεθνή Ανοικτή Ηλεκτρονική διαδικασία ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
23/02/2018 05/03/2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 27.000,00 Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΜΕΛΕΤΗ
ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΥΔ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
23/01/2018 06/02/2018 Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας 7.393,87 Απευθείας Ανάθεση κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Μελέτη Προμήθειας ΜΑΠ
05/01/2018 29/01/2018 Συντήρηση πρασίνου πάρκων, πλατειών, δενδροστοιχιών, αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου 160.000,00 Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΕΥΔ
Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΕΥΔ
03/01/2018 // Προμήθεια εξοπλισμού για το Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Τ.Κ. Αγίου Πνεύματος 15.111,64 Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΥΔ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
09/10/2017 23/10/2017 Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 40.000,00 Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
20170905 ΜΕΛΕΤΗ 15
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
26/09/2017 17/10/2017 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ 19.992,52€ Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
14_2017 ΜΕΛΕΤΗ
ΥΠΟΔ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΥΔ