Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών

29/11/2016 : Στον κάτωθι πίνακα θα παρουσιάζονται οι Διακηρύξεις, τα Τεύχη Δημοπράτησης, τα πρακτικά των Δημοπρασιών και οι Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν στην Δημοπράτηση Προμήθειας Υλικών που πρόκειται να εκτελεστούν από τον Δήμο. Στην τελευταία στήλη του πίνακα θα υπάρχει διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή τόσο η σχετική Διακήρυξη και τα Τεύχη Δημοπράτησης, όσο και το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού όπως αυτό θα έχει συνταχθεί κατά την ημέρα της Δημοπρασίας αλλά και οι λοιπές Αποφάσεις μέχρι την κατακύρωση του αποτελέσματος. Επιπροσθέτως των υποχρεώσεων ενημέρωσης των διαγωνιζόμενων από την Αναθέτουσα Αρχή (όπως αυτές ορίζονται στον Ν. 4412/2016), η ανάρτηση των ανωτέρω αρχείων θεωρείται ως πρόσθετο αποδεικτικό ενημέρωσης των υποψηφίων για την πορεία δημοπράτησης των Προμηθειών έως και το στάδιο κατακύρωσης των Διαγωνισμών.

Ημερομηνία Ανάρτησης Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς Προμηθευόμενο Είδος Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ) Είδος Διαγωνισμού Σχετικά Αρχεία
03/08/2016 09/08/2016 Ανάθεση προμήθειας κάδων απορριμμάτων ΟΜΑΔΑ Α (Μεταλλικοί τροχήλατοι κάδοι με πλαστικό καπάκι) 10.044,00 Απευθείας ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
03/08/2016 10/08/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 7.936,00 Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10082016
19/07/2016 28/07/2016 Ανάθεση προμήθειας τροφίμων ,γάλακτος και ειδών δεξιώσεων για τις ανάγκες του Δήμου Εμμ.Παππά και των Νομικών του Προσώπων 51.681,00 Απευθείας ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης Τεύχη Διαπραγμάτευσης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
23/06/2016 01/07/2016 Προμήθεια ειδών φαρμακείου και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων 11.058,00 Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
20/06/2016 28/06/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ , ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 74.219,55 Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές TEYXH ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
20/06/2016 30/06/2016 Προμήθεια ειδών καθαριότητας , υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων 22.969,72 Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
01/06/2016 08/06/2016 Καθαριότητα γραφείων Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων Δήμου 20.000,00 Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
21/04/2016 16/05/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 14.989,76 Ανοικτός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά Ψ76ΜΩΡΩ-Ψ2Ι ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
21/04/2016 27/04/2016 Διαχείριση Ογκωδών Αποβλήτων και Αποβλήτων από Εκσκαφές Κατασκευές και Κατεδαφίσεις 50.000,00 Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
102016 ΜΕΛΕΤΗ ΟΓΚΩΔΗ ΚΑΙ ΑΕΚΚ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
01/04/2016 14/04/2016 Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Στρυμόνα 84.885,60 Ηλεκτρονικός ανοιχτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με ηλεκτρονικές σφραγισμένες προσφορές ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ADAM signed
MELETH signed
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ