Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών

29/11/2016 : Στον κάτωθι πίνακα θα παρουσιάζονται οι Διακηρύξεις, τα Τεύχη Δημοπράτησης, τα πρακτικά των Δημοπρασιών και οι Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν στην Δημοπράτηση Προμήθειας Υλικών που πρόκειται να εκτελεστούν από τον Δήμο. Στην τελευταία στήλη του πίνακα θα υπάρχει διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή τόσο η σχετική Διακήρυξη και τα Τεύχη Δημοπράτησης, όσο και το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού όπως αυτό θα έχει συνταχθεί κατά την ημέρα της Δημοπρασίας αλλά και οι λοιπές Αποφάσεις μέχρι την κατακύρωση του αποτελέσματος. Επιπροσθέτως των υποχρεώσεων ενημέρωσης των διαγωνιζόμενων από την Αναθέτουσα Αρχή (όπως αυτές ορίζονται στον Ν. 4412/2016), η ανάρτηση των ανωτέρω αρχείων θεωρείται ως πρόσθετο αποδεικτικό ενημέρωσης των υποψηφίων για την πορεία δημοπράτησης των Προμηθειών έως και το στάδιο κατακύρωσης των Διαγωνισμών.

Ημερομηνία Ανάρτησης Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς Προμηθευόμενο Είδος Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ) Είδος Διαγωνισμού Σχετικά Αρχεία
23/02/2017 29/03/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 322.518,07 Δημόσιο Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
05/01/2017 30/01/2017 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ 161.310,36 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
249 ΑΔΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΕΥΔ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΕΥΔ
23/11/2016 15/12/2016 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 19.992,52 Ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ ΚΛΑΔΕΥΣΕΩΝ
23/09/2016 03/10/2016 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 12.139,60 Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΜΕΛΕΤΗ KAΔΩN
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
23/09/2016 04/10/2016 Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων στην Τ.Κ. Νέου Σκοπού 30.000,00 Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
25/08/2016 08/09/2016 Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 25.000,00 € Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 20160613 ΜΕΛΕΤΗ 16
03/08/2016 09/08/2016 Ανάθεση προμήθειας κάδων απορριμμάτων ΟΜΑΔΑ Α (Μεταλλικοί τροχήλατοι κάδοι με πλαστικό καπάκι) 10.044,00 Απευθείας ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
03/08/2016 10/08/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 7.936,00 Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10082016
19/07/2016 28/07/2016 Ανάθεση προμήθειας τροφίμων ,γάλακτος και ειδών δεξιώσεων για τις ανάγκες του Δήμου Εμμ.Παππά και των Νομικών του Προσώπων 51.681,00 Απευθείας ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης Τεύχη Διαπραγμάτευσης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
23/06/2016 01/07/2016 Προμήθεια ειδών φαρμακείου και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων 11.058,00 Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ