Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών

29/11/2016 : Στον κάτωθι πίνακα θα παρουσιάζονται οι Διακηρύξεις, τα Τεύχη Δημοπράτησης, τα πρακτικά των Δημοπρασιών και οι Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν στην Δημοπράτηση Προμήθειας Υλικών που πρόκειται να εκτελεστούν από τον Δήμο. Στην τελευταία στήλη του πίνακα θα υπάρχει διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή τόσο η σχετική Διακήρυξη και τα Τεύχη Δημοπράτησης, όσο και το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού όπως αυτό θα έχει συνταχθεί κατά την ημέρα της Δημοπρασίας αλλά και οι λοιπές Αποφάσεις μέχρι την κατακύρωση του αποτελέσματος. Επιπροσθέτως των υποχρεώσεων ενημέρωσης των διαγωνιζόμενων από την Αναθέτουσα Αρχή (όπως αυτές ορίζονται στον Ν. 4412/2016), η ανάρτηση των ανωτέρω αρχείων θεωρείται ως πρόσθετο αποδεικτικό ενημέρωσης των υποψηφίων για την πορεία δημοπράτησης των Προμηθειών έως και το στάδιο κατακύρωσης των Διαγωνισμών.

Ημερομηνία Ανάρτησης Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς Προμηθευόμενο Είδος Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ) Είδος Διαγωνισμού Σχετικά Αρχεία
19/05/2017 12/06/2017 ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΣΤΡΥΜΟΝΑ 85.575,60 Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΤΡΥΜΟΝΑ signed
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΥΔ
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ
07/03/2017 14/03/2017 ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 41.400,00 Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Τ.Ε.Υ.Δ
01/03/2017 13/03/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 39.952,80 Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
υποδειγμα συμπληρωσης ΤΕΥΔ
24/02/2017 08/03/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 36.984,00 Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΥΔ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
24/02/2017 10/03/2017 Διαχείριση Ογκωδών Αποβλήτων και Αποβλήτων από Εκσκαφές Κατασκευές και Κατεδαφίσεις 60.000,00 Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
23/02/2017 29/03/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 322.518,07 Δημόσιο Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
05/01/2017 30/01/2017 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ 161.310,36 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
249 ΑΔΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΕΥΔ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΕΥΔ
23/11/2016 15/12/2016 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 19.992,52 Ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ ΚΛΑΔΕΥΣΕΩΝ
23/09/2016 03/10/2016 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 12.139,60 Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΜΕΛΕΤΗ KAΔΩN
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
23/09/2016 04/10/2016 Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων στην Τ.Κ. Νέου Σκοπού 30.000,00 Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ