Τεχνική Υπηρεσία

Στην παρούσα σελίδα της Τεχνικής Υπηρεσίας θα παρουσιάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα η πορεία εκτέλεσης των Δημοτικών έργων του Τεχνικού Προγράμματος, καθώς και άλλες ανακοινώσεις που αφορούν σε τεχνικά θέματα.

Εξέλιξη Μητρώου Δημοτικών Έργων έτους 2015  (ενημέρωση 15/10/2015) :  ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΩΝ 15102015