Έρευνα Γνώμης

Αξιολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών

Αξιολογήστε την χρησιμότερη από τις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της παρούσης πύλης διαφάνειας του Δήμου μας.

Δημοσίευση Δημοπρασιών

Θεωρείτε χρήσιμη τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα των στοιχείων και των αρχείων για τις Δημοπρασίες

Χάρτες και Πίνακες Κτηματολογίων

Χάρτες και Πίνακες Κτηματολογίων

Τα έργα στο Δήμο μας

Τα έργα στο Δήμο μας:

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στο Νέο Σούλι

Ποιο πιστεύετε πως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Νέου Σουλίου;

Ανάγκες Αγίου Πνεύματος

Ποιο έργο ή δράση θεωρείτε πλέον αναγκαίο για υλοποίηση στο Άγιο Πνεύμα;

Ανάγκες Χρυσού

Η έδρα του νέου Δήμου έχει ανάγκη από:

Περιβάλλον

Ποιο θεωρείτε ως το μεγαλύτερο Περιβαλλοντικό πρόβλημα του Δήμου μας;

Ο Ήρωας Εμμανουήλ Παπάς

Πιστεύετε ότι η Ελληνική Πολιτεία έχει τιμήσει επαρκώς τον Ήρωα Εμμανουήλ Παπά για την προσφορά του;

Διακοπές υδροδότησης

Συμφωνείτε με τις διακοπές υδροδότησης καταναλωτών λόγω μεγάλου χρέους;
1 2