Αγροτική Οδοποιία Τ.Κ. Παραλιμνίου Δήμου Εμμανουήλ Παππά.

antwnis-tritshs

Με την αριθμ.πρωτ: 19910/19-03-2019 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε το έργο με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία ΤΚ Παραλιμνίου Δήμου Εμμανουήλ Παππά» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», το οποίο με την αριθμ. πρωτ: 829/18-06-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μεταφέρθηκε στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Τα έργο αφορά στη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στην Τ.Κ. Παραλιμνίου. Το φυσικό αντικείμενό του περιλαμβάνει τη διάστρωση κατάλληλης διαβάθμισης δανείων, θραυστού υλικού και δύο στρώσεων ασφαλτικού. Πρόκειται για αναβάθμιση της λειτουργικότητας της αγροτικής οδού με εργασίες χωματουργικές και οδοστρωσίας, βελτίωσης των διασταυρώσεων με άλλες μικρότερης σημασίας αγροτικές οδούς καθώς και την επέκταση ενός τεχνικού. Το ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται στο ποσό των 600.000,00€.

Η υλοποίηση της πράξης θα συμβάλλει στη βελτίωση των υποδομών του πρωτογενή τομέα. Στην περιοχή παρέμβασης, οι κάτοικοι δραστηριοποιούνται τόσο στην γεωργία όσο και στην κτηνοτροφία. Η εξασφάλιση εύκολης και ασφαλούς πρόσβασης στην αγροτική περιοχή παρέμβασης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η ανεμπόδιστη διακίνηση των παραγόμενων προϊόντων αλλά και η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των καλλιεργητικών μεθόδων θα βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες εργασίας και εκμετάλλευσης γης των παραγωγών με οικονομικά, και όχι μόνο, οφέλη.

  1. Απόφαση μεταφοράς Πράξης στο «Αντώνης Τρίτσης»
  2. Απόφαση ένταξης της Πράξης στο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»
  3. Τεχνικό Δελτίο Έργου