Αναβάθμιση υποδομών Η/Μ εξοπλισμού, συστημάτων διαχείρισης & ανάλυσης ενεργειακού προφίλ του Δήμου Εμμανουήλ Παππά.

antwnis-tritshs

Με την αριθμ.πρωτ: 22286/2020/14-05-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση υποδομών Η/Μ εξοπλισμού, συστημάτων διαχείρισης & ανάλυσης ενεργειακού προφίλ του Δήμου Εμμανουήλ Παππά» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει την αντικατάσταση μέρους του υφιστάμενου Η/Μ εξοπλισμού των υποδομών ύδρευσης με νέο σύγχρονο και αποδοτικότερο, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας στις ενεργοβόρες υποδομές ύδρευσης και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους. Σε γενικές γραμμές το έργο αφορά: α) στην αντικατάσταση και στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των υφιστάμενων γεωτρήσεων ύδρευσης και πιο συγκεκριμένα των αντλιών, των κινητήρων, των ηλεκτρικών πινάκων και των παρελκομένων τους και β) στη συλλογή και επεξεργασία των ενεργειακών δεδομένων των αντλιοστασίων με εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού συστήματος. Πιο συγκεκριμένα αφορά α) στην προμήθεια συνολικά τριάντα δύο (32) υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων, διαφόρων δυναμικοτήτων σύμφωνα με τον πίνακα εξοπλισμού, β) στην προμήθεια συνολικά τριάντα δύο (32) πινάκων ισχύος βασικά αποτελούμενων από επίτοιχα ερμάρια, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας, επιτηρητή τάσης και βιομηχανικό ρελέ διαρροής που θα φέρουν συνολικά τριάντα δύο (32) ρυθμιστές στροφών, από τριάντα δύο (32) πίνακες βελτίωσης συντελεστή ισχύος και καταστολής αρμονικών, από τριάντα δύο (32) μετρητές ενέργειας και ενενήντα έξι (96) μετασχηματιστές έντασης, γ) στην προμήθεια και εγκατάσταση συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) συστημάτων επικοινωνίας με 4G modem/router που θα περιλαμβάνει και τα υλικά εγκατάστασης επικοινωνιακού εξοπλισμού (ιστοί, κεραίες, καλώδια, κλπ.) καθώς και τις υπηρεσίες μεταφοράς, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία εξοπλισμού επικοινωνιών, δ) στην προμήθεια και εγκατάσταση Φορητού Αναλυτή Ενέργειας και Φορητού ελεγκτή μόνωσης, ε) στην προμήθεια λογισμικού διαχείρισης ενέργειας (Άδειες S/W), λογισμικού καταγραφής ιστορικού βλαβών και συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού, λογισμικού συσχετισμού ενεργειακών και ποσοτικών/ποιοτικών δεδομένων, λογισμικού διασύνδεσης με συστήματα τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού, εκπαίδευση προσωπικού, τεκμηρίωση συστήματος, υπηρεσίες παραμετροποίησης συστήματος επικοινωνιών.

Το ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται στα 2.457.355,59€.

Η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης θα συμβάλλει σημαντικά ι) στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης με παράλληλη εξοικονόμηση ενέργειας στις ενεργοβόρες υποδομές (αντλιοστάσια) ύδρευσης του Δήμου, ιι) στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των αντλιοστασίων, ιιι) στην ομαλή υδροδότηση των οικισμών και στην εξασφάλιση επαρκούς και συνεχούς υδροδότησης χωρίς διακοπές για βλάβες και συντηρήσεις του υφιστάμενου εξοπλισμού.

  1. Απόφαση ένταξης Πράξης
  2. Τεχνικό Δελτίο Έργου