Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Νέου Σουλίου Δήμου Εμμανουήλ Παππά

antwnis-tritshs

Με την αριθμ.πρωτ: 9537/2021/17-03-2023 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε το έργο με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Νέου Σουλίου Δήμου Εμμανουήλ Παππά» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει α) την αναβάθμιση μέσω αντικατάστασης πεπαλαιωμένων αγωγών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού του Νέου Σουλίου που τροφοδοτείται από τις υφιστάμενες Δεξαμενές Δ2, Δ3, Δ4 και Δ5, β) την κατασκευή των απαιτούμενων φρεατίων αεροβαλβίδων, δικλίδων και εκκένωσης, όπως και των απαιτούμενων πυροσβεστικών κρουνών. Πιο συγκεκριμένα: α) οι υφιστάμενοι πεπαλαιωμένοι και ανεπαρκείς αγωγοί θα αντικατασταθούν με νέους, οι οποίοι θα κατασκευαστούν από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100, ονομαστικής αντοχής σε πίεση (PN) 10 atm και ονομαστικών διαμέτρων (DN) 63, 90, 110 και 140 mm. Το συνολικό μήκος των προς αντικατάσταση αγωγών ανέρχεται στα 25.900 μέτρα, β) θα κατασκευαστούν συνολικά 8 φρεάτια αεροβαλβίδων: ένα στη σύνδεση των νέων αγωγών με τους υφιστάμενους μεταφορικούς αγωγούς, ενώ τα υπόλοιπα θα κατασκευαστούν στα υψηλότερα σημεία της κάθε πιεζομετρικής ζώνης, γ) φρεάτια δικλίδων θα κατασκευαστούν στην αρχή και το τέλος των κλάδων των νέων αγωγών, αλλά και στα σημεία σύνδεσης του νέου δικτύου με τους υφιστάμενους αγωγούς. Θα κατασκευαστούν, επίσης, συνολικά 4 φρεάτια εκκένωσης, ένα στο χαμηλότερο σημείο της κάθε πιεζομετρικής ζώνης, δ) θα τοποθετηθούν συνολικά 14 πυροσβεστικοί κρουνοί σε επιλεγμένες θέσεις του νέου δικτύου.

Το ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται στα 1.522.000,00€.

Η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης θα συμβάλλει στην εξασφάλιση της ποσοτικής επάρκειας και της ποιοτικής βελτίωσης του διανεμόμενου ύδατος από το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης στην Κοινότητα Νέου Σουλίου.

  1. Απόφαση ένταξης Πράξης
  2. Τεχνικό Δελτίο Έργου