Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών

29/11/2016 : Στον κάτωθι πίνακα θα παρουσιάζονται οι Διακηρύξεις, τα Τεύχη Δημοπράτησης, τα πρακτικά των Δημοπρασιών και οι Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν στην Δημοπράτηση Προμήθειας Υλικών που πρόκειται να εκτελεστούν από τον Δήμο. Στην τελευταία στήλη του πίνακα θα υπάρχει διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή τόσο η σχετική Διακήρυξη και τα Τεύχη Δημοπράτησης, όσο και το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού όπως αυτό θα έχει συνταχθεί κατά την ημέρα της Δημοπρασίας αλλά και οι λοιπές Αποφάσεις μέχρι την κατακύρωση του αποτελέσματος. Επιπροσθέτως των υποχρεώσεων ενημέρωσης των διαγωνιζόμενων από την Αναθέτουσα Αρχή (όπως αυτές ορίζονται στον Ν. 4412/2016), η ανάρτηση των ανωτέρω αρχείων θεωρείται ως πρόσθετο αποδεικτικό ενημέρωσης των υποψηφίων για την πορεία δημοπράτησης των Προμηθειών έως και το στάδιο κατακύρωσης των Διαγωνισμών.

Ημερομηνία Ανάρτησης Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς Προμηθευόμενο Είδος Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ) Είδος Διαγωνισμού Σχετικά Αρχεία
09/11/2020 20/11/2020 Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την συντήρηση δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης 22.000,00 Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ
26/10/2020 05/11/2020 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας υπαλλήλων 19.068,84 € Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας υπαλλήων ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΦΕΚ 2208-08.06.2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.docx
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
14/09/2020 22/09/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 47.773,21 Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΥΔ
24/07/2020 31/07/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Εμμανουήλ Παππά 68.175,17 Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
24/07/2020 03/08/2020 Μίσθωση μηχανημάτων έργου για δράσεις πυροπροστασίας 17.565,84 Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΥΔ
24/06/2020 06/07/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 65.000,00 Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
0520 ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 1
TEYD_v1.0
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
19/06/2020 20/07/2020 Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Εμμανουήλ Παππά 340.000,00 Δημόσια Διεθνή Ανοικτή Ηλεκτρονική διαδικασία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΨΗΦΙΑΚΑ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ
15/05/2020 25/05/2020 προμήθειας ανταλλακτικών και την επισκευή οχημάτων 54.208,00 Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
TEYD
11/03/2020 18/03/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 12.975,98 Απευθείας ανάθεση κατόπιν κατάθεσης τεχνικής και οικονομικής προσφοράς Πρόσκληση-υποβολής-δικαιολογητικών-απευθείας-1
ΜΕΛΕΤΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
09/03/2020 17/03/2020 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 48.010,20 Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΟΓΚΩΔΗ ΚΑΙ ΑΕΚΚ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ