Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών

29/11/2016 : Στον κάτωθι πίνακα θα παρουσιάζονται οι Διακηρύξεις, τα Τεύχη Δημοπράτησης, τα πρακτικά των Δημοπρασιών και οι Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν στην Δημοπράτηση Προμήθειας Υλικών που πρόκειται να εκτελεστούν από τον Δήμο. Στην τελευταία στήλη του πίνακα θα υπάρχει διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή τόσο η σχετική Διακήρυξη και τα Τεύχη Δημοπράτησης, όσο και το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού όπως αυτό θα έχει συνταχθεί κατά την ημέρα της Δημοπρασίας αλλά και οι λοιπές Αποφάσεις μέχρι την κατακύρωση του αποτελέσματος. Επιπροσθέτως των υποχρεώσεων ενημέρωσης των διαγωνιζόμενων από την Αναθέτουσα Αρχή (όπως αυτές ορίζονται στον Ν. 4412/2016), η ανάρτηση των ανωτέρω αρχείων θεωρείται ως πρόσθετο αποδεικτικό ενημέρωσης των υποψηφίων για την πορεία δημοπράτησης των Προμηθειών έως και το στάδιο κατακύρωσης των Διαγωνισμών.

Ημερομηνία Ανάρτησης Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς Προμηθευόμενο Είδος Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ) Είδος Διαγωνισμού Σχετικά Αρχεία
04/07/2023 17/07/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 49.875,64 Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ
28/06/2023 12/07/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ , ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 119.489,90 Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΛΟΙΠΑ ΕΝΤΥΠΑ
04/04/2023 10/05/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 1.273.557,92 Δημόσιο Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΛΟΙΠΑ ΑΡΧΕΙΑ
10/01/2023 26/01/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 92.931,80 € ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ
ΜΕΛΕΤΗ
espd-request-v2
10/01/2023 27/01/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 81.237,74 € ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
espd-request-v2
ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
21/11/2022 05/12/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 142.000,00 Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ
10/11/2022 28/11/2022 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΟΜΑΔΑ Β: ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ 44.677,20 Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ
15/09/2022 04/10/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠ 955.339,40 Διεθνής Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
06/04/2022 18/04/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 64.259,60 Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ
02/03/2022 18/03/2022 Διαχείριση Ογκωδών Αποβλήτων και Αποβλήτων από Εκσκαφές Κατασκευές και Κατεδαφίσεις 150.000,00 Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ