Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών

29/11/2016 : Στον κάτωθι πίνακα θα παρουσιάζονται οι Διακηρύξεις, τα Τεύχη Δημοπράτησης, τα πρακτικά των Δημοπρασιών και οι Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν στην Δημοπράτηση Προμήθειας Υλικών που πρόκειται να εκτελεστούν από τον Δήμο. Στην τελευταία στήλη του πίνακα θα υπάρχει διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή τόσο η σχετική Διακήρυξη και τα Τεύχη Δημοπράτησης, όσο και το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού όπως αυτό θα έχει συνταχθεί κατά την ημέρα της Δημοπρασίας αλλά και οι λοιπές Αποφάσεις μέχρι την κατακύρωση του αποτελέσματος. Επιπροσθέτως των υποχρεώσεων ενημέρωσης των διαγωνιζόμενων από την Αναθέτουσα Αρχή (όπως αυτές ορίζονται στον Ν. 4412/2016), η ανάρτηση των ανωτέρω αρχείων θεωρείται ως πρόσθετο αποδεικτικό ενημέρωσης των υποψηφίων για την πορεία δημοπράτησης των Προμηθειών έως και το στάδιο κατακύρωσης των Διαγωνισμών.

Ημερομηνία Ανάρτησης Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς Προμηθευόμενο Είδος Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ) Είδος Διαγωνισμού Σχετικά Αρχεία
20/11/2019 29/11/2019 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ’ “Ενεργειακή Αναβάθμιση και Επανάχρηση Δημοτικού Σχολείου Πεθελινού Δήμου Εμμανουήλ Παππά” 24.800,00 Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
080819_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ- ΤΕΣ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ
20180209-TEYD_v1.0
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
17/11/2019 28/11/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 562.986,07 Δημόσια Διεθνή Ανοικτή Ηλεκτρονική Δημοπρασία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ
04/10/2019 05/11/2019 Προμήθεια καυσίμων κίνησης θέρμανσης λιπαντικών Δήμου και ΝΠ 562.986,07 με ΦΠΑ espd ψηφιακα
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ 1 ψηφιακα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ψηφιακα
04/10/2019 15/10/2019 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 60.000,00 Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ
22/07/2019 30/07/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ 68.520,59 Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
14/06/2019 25/06/2019 Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατάσταση επικοινωνιών του συστήματος τηλεελέγχου δεξαμενών – γεωτρήσεων 60.000,00 Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
Μελέτη Τεχνικές Προδιαγραφές
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΕΥΔ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
20/05/2019 28/05/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 65.000,00 Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
72019 ΜΕΛΕΤΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΤΕΥΔ
24/04/2019 03/05/2019 Συλλογή προσφορών για την προμήθεια ζωοτροφών αδέσποτων σκύλων 4.999,68 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
19/03/2019 28/03/2019 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 48.010,20€ ΤΕΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
01Α2019 ΜΕΛΕΤΗ ΟΓΚΩΔΗ ΚΑΙ ΑΕΚΚ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
14/03/2019 02/04/2019 Διαγωνισμός επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων 52.413,78€ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΑΙΑ
ΤΕΥΔ