Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών

29/11/2016 : Στον κάτωθι πίνακα θα παρουσιάζονται οι Διακηρύξεις, τα Τεύχη Δημοπράτησης, τα πρακτικά των Δημοπρασιών και οι Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν στην Δημοπράτηση Προμήθειας Υλικών που πρόκειται να εκτελεστούν από τον Δήμο. Στην τελευταία στήλη του πίνακα θα υπάρχει διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή τόσο η σχετική Διακήρυξη και τα Τεύχη Δημοπράτησης, όσο και το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού όπως αυτό θα έχει συνταχθεί κατά την ημέρα της Δημοπρασίας αλλά και οι λοιπές Αποφάσεις μέχρι την κατακύρωση του αποτελέσματος. Επιπροσθέτως των υποχρεώσεων ενημέρωσης των διαγωνιζόμενων από την Αναθέτουσα Αρχή (όπως αυτές ορίζονται στον Ν. 4412/2016), η ανάρτηση των ανωτέρω αρχείων θεωρείται ως πρόσθετο αποδεικτικό ενημέρωσης των υποψηφίων για την πορεία δημοπράτησης των Προμηθειών έως και το στάδιο κατακύρωσης των Διαγωνισμών.

Ημερομηνία Ανάρτησης Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς Προμηθευόμενο Είδος Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ) Είδος Διαγωνισμού Σχετικά Αρχεία
06/03/2019 18/03/2019 Επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της μίσθωσης μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες του Δήμου 26.858,40 Ευρώ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΤΕΥΔ
06/02/2019 19/02/2019 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 48.010,90€ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
012019 ΜΕΛΕΤΗ ΟΓΚΩΔΗ ΚΑΙ ΑΕΚΚ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΕΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
11/01/2019 24/01/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 28000 2019 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
20181218 ΜΕΛΕΤΗ 25
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
26/11/2018 10/12/2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 34.985,23 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΤΕΥΔ
23/11/2018 11/12/2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 173.000,00 Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΡ
ΜΕΛΕΤΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ
ΤΕΥΔ
ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
12/10/2018 25/10/2018 Υπηρεσίες επισκευής συντήρησης μηχανημάτων του Δήμου 10.000,00 Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΥΔ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
05/10/2018 16/10/2018 Συνοπτικός διαγωνισμός για μίσθωση μηχανημάτων έργου. 36.600,00 € Μίσθωση μηχανημάτων έργου. ΤΕΥΔ
6ΒΓ5ΩΡΩ-ΦΛΦ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
07/08/2018 21/08/2018 Προμήθεια Ψυχρής Ασφάλτου 2.480,00 Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
07/08/2018 28/08/2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 165.000,00 Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΜΕΛΕΤΗ
ΤΕΥΔ
ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
28/06/2018 12/07/2018 Προμήθεια ειδών φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού 10.810,68 Απευθείας Ανάθεση κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ