Ενεργειακή αναβάθμιση και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ) στις αθλητικές εγκαταστάσεις του κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Εμμανουήλ Παππά (κωδ. ΟΠΣ 5029309)

Sticker-website_ETPA_GR_HighRes

Με την αριθμ.πρωτ: οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6327/28-06-2019 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ  εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ) στις αθλητικές εγκαταστάσεις του κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Εμμανουήλ Παππά» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Η Πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου του Δήμου Εμμανουήλ Παππά,, το οποίο βρίσκεται στην Κοινότητα Νέου Σκοπού. Πιο συγκεκριμένα αφορά ι) στην αντικατάσταση του υπάρχοντα λέβητα με νέα Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα (ΚΚΜ), στην εγκατάσταση νέων καναλιών αεραγωγών και στη σύνδεση της νέας ΚΚΜ με αντλία θερμότητας, επιτυγχάνοντας έτσι τη θέρμανση, την ψύξη και τον αερισμό του γηπέδου, ιι) στην εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και boiler για την παραγωγή ζεστού νερού, ιιι) στην ενίσχυση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του κτιρίου (νέα ηλεκτρική παροχή, τροφοδότηση αντλίας θερμότητας, νέες γραμμές φωτισμού, αντικατάσταση των υπαρχόντων φωτιστικών με νέα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (led), ιν) στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού για την παραγωγή ενέργειας και τον ενεργειακό συμψηφισμό (net metering), ν) σε παρεμβάσεις στο κέλυφος του κτιρίου (τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης), νι) επεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο με σκοπό την δημιουργία μικροκλίματος. Η πράξη περιλαμβάνει και υποστηρικτικές δράσεις (υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου, ενεργειακές επιθεωρήσεις).

Η υλοποίηση της Πράξης θα συμβάλλει τόσο στην ενεργειακή αναβάθμιση και μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων του κτιρίου όσο και στην εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής του με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Απόφαση ένταξης της Πράξης

Τεχνικό Δελτίο της Πράξης