Υπηρεσίες

Αντικείμενο του έργου είναι η Παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας και Διαφάνειας, με στόχο την άμεση συμμετοχή των πολιτών στην λειτουργία του δήμου, μέσω της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών αιχμής. Μια πραγματικά καινοτόμα υπηρεσία που προσφέρεται από το Δήμο μας, είναι η «Γεωαναφορά προβλήματος». Με τη χρήση της υπηρεσίας αυτής, οι δημότες μπορούν πλέον να υποδεικνύουν και να προσδιορίζουν γεωγραφικά ένα πρόβλημα στην περιοχή τους, κάνοντας χρήση του χάρτη της περιοχής, αλλά και να παρουσιάζουν την κατάσταση του προβλήματος πιο ολοκληρωμένα, ανεβάζοντας ακόμα και φωτογραφίες. Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου, δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά από το Δήμο μας τρία Κέντρα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής των Πολιτών (Κ.Η.Σ.Π) σε στρατηγικά σημεία στο Δήμο, δηλαδή στο Χρυσό, Σούλι και στο Νέο Σκοπό, για την αλληλεπίδραση των πολιτών με την δημοτική αρχή και τα όργανα του Δήμου, μέσω τηλεδιάσκεψης (οπτικοακουστική συζήτηση). Η διαδικασία αυτή μπορεί να ολοκληρώνεται με χρήση μόνο του smartphone κινητού τους. Για την υποστήριξη των καινοτόμων υπηρεσιών, απαιτήθηκε η αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών του Δήμου και συγκεκριμένα η επέκταση του ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου, η προμήθεια ενεργού και παθητικού εξοπλισμού που εγκαταστάθηκε στα ΚΗΣΠ και στο Δημαρχείο, η αυτοματοποίηση εσωτερικών διαδικασιών του Δήμου μέσω του συστήματος διαχείρισης εγγράφων και δημιουργίας ροών (Xerox Docushare), η διαχείριση του οπτικοακουστικού περιεχομένου με κατάλληλο λογισμικό επεξεργασίας video, κ.λ.π.

  1. Αίτημα συμμετοχής στο Δ.Σ.
  2. “Ώρα του Δημότη”
  3. Διαβουλεύσεις
  4. Διαδικτυακή Ψηφοφορία
  5. Γεωαναφορά προβλήματος
  6. Ζωντανή Μετάδοση ΔΣ

 

 

1. Αίτημα συμμετοχής στο Δ.Σ.

Παροχή δυνατότητας παρακολούθησης και παρέμβασης πολιτών κατά την διάρκεια συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων, των Δημαρχιακών Επιτροπών και των Δημοτικών Επιτροπών Διαβούλευσης μέσω του διαδικτύου, σε πραγματικό χρόνο, με εικόνα και ήχο, δυνατότητες που προσφέρονται μέσω της χρήσης εξειδικευμένου εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στα ΚΗΣΠ και το Δημαρχείο (κάμερες, οθόνες, μικροφωνική εγκατάσταση, Η/Υ κ.λ.π.). Με την συμπλήρωση σχετικής αίτησης συμμετοχής, οι πολίτες μπορούν να αιτηθούν την ενεργή συμμετοχή τους σε δημοκρατικό διάλογο με τα κέντρα αποφάσεων της Δημοτικής αρχής.

2. “Ώρα του Δημότη”

Προσφέρεται η καινοτόμος υπηρεσία «Ώρα του Δημότη», η οποία παρέχει άμεση επικοινωνία, ακρόαση και αλληλεπίδραση των πολιτών με το Δήμαρχο. Η υπηρεσία προσφέρεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης (πολίτες, επιχειρήσεις, αθλητικούς/ πολιτιστικούς συλλόγους, ΜΚΟ, κοινωνικούς φορείς κ.λ.π.) και μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος ακρόασης. Για τη διεξαγωγή του διαλόγου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μεταβούν σε Κ.Η.Σ.Π. της επιλογής τους, το οποίο διαθέτει την κατάλληλη υποδομή για την ομαλή διεξαγωγή της συνομιλίας.

3. Διαβουλεύσεις

Αναπτύχθηκε διαδικτυακή υπηρεσία στα πρότυπα του OpenGov, όπου η Δημοτική Αρχή καθορίζει το θέμα δημόσιων συζητήσεων με βάση τους προβληματισμούς και τα αιτήματα των πολιτών, τις υποκείμενες αποφάσεις του Δήμου σε όλους τους τομείς δράσης (καθαριότητα, περιβάλλον, υδροδότηση, υγεία, πολιτισμός κ.λ.π.), την διαφοροποίηση στην λειτουργία του νέου Καλλικρατικού Δήμου, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, την ποιότητα εξυπηρέτησης των Δημοτών, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση κ.λ.π. Ένα ενημερωτικό κείμενο είναι διαθέσιμο για κάθε θέμα προς διαβουλευση, ώστε ο πολίτης να έχει στη διάθεσή του τις πληροφορίες που χρειάζεται για να συμμετάσχει στη συζήτηση. Η παραπάνω υπηρεσία επιτρέπει στους πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς, να παραθέτουν σε ανοιχτό διάλογο με την Δημοτική Αρχή και τους συνδημότες τους τις απόψεις τους για θέματα που τους απασχολούν, να ανταλλάσουν ιδέες, να διατυπώνουν λύσεις και αιτήματα, στο πλαίσιο του δικαιώματος τους για πληροφόρηση, για αξιοκρατία και για συμμετοχή στη διαδικασία διαμόρφωσης θέσεων και λήψης των αποφάσεων. Όλοι οι χρήστες του συστήματος θα έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία και την ανάγνωση δημοσιευμένων μηνυμάτων, όμως μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι θα έχουν την δυνατότητα προσθήκης του δικού τους σχόλιου για ένα συγκεκριμένο θέμα.

4. Διαδικτυακή Ψηφοφορία

Η συγκέντρωση ηλεκτρονικών υπογραφών και τα ονομαζόμενα «Ηλεκτρονικά Συλλογικά Αιτήματα» (e-petition), σε αντίθεση με τις διαβουλεύσεις, ξεκινούν από τους πολίτες και είναι από τους πιο δυναμικούς μηχανισμούς για τη συλλογή της ρητής γνώμης τους. Η υπηρεσία e-petition αποτελεί το ηλεκτρονικό αντίστοιχο της γνωστής μας συλλογής υπογραφών, όπου ο πολίτης συντάσσει ένα αίτημα και προσκαλεί όσους συμπολίτες συμφωνούν να το συνυπογράψουν.

5. Γεωαναφορά προβλήματος

Η υπηρεσία Γεωαναφορά προβλήματος ή αλλιώς i-Report, αποτελεί μία καινοτόμα υπηρεσία στην οποία δίνεται δυνατότητα όχι μόνο καταχώρησης ενός προβλήματος που αντιμετωπίζει ο δημότης με ταυτόχρονη δυνατότητα ανεβάσματος (upload) σχετικών αρχείων (π.χ. έγγραφο, φωτογραφία), αλλά και γεωγραφικού του προσδιορισμού, με την βοήθεια χάρτη της περιοχής.

 

6. Ζωντανή Μετάδοση ΔΣ

Δημιουργήθηκε η απαραίτητη υποδομή για την μετάδοση των Συνεδριάσεων ΔΣ σε πραγματικό χρόνο από εξειδικευμένη υπηρεσία live streaming. Οι δημότες που έχουν πρόσβαση στο internet, ενημερώνονται μέσω της πλατφόρμας διαφάνειας για τις τρέχουσες συνεδριάσεις ΔΣ, τις οποίες και μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά.