Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Χρυσού (Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0011054245)

espa_header

Με την αριθμ.πρωτ: 1689/17-03-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Χρυσού», προϋπολογισμού 540.000,00€, στην Υποδράση 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών», της Δράσης 19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χώρων σε αγροτικές περιοχές», του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξη για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα», του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 (www.agrotikianaptixi.gr/el) (link).

Η Πράξη αφορά στην ανάπλαση της περιοχής του κεντρικού άξονα της Κοινότητας Χρυσού, ο οποίος εκτείνεται από την περιοχή του Δημοτικού Καταστήματος έως και τον κόμβο δυτικά του Δημοτικού Σχολείου Χρυσού. Σε γενικές γραμμές προβλέπεται: η κατασκευή ι) 1.330m νέων κρασπέδων για την οριοθέτηση πεζοδρομίων & παρτεριών, ιι) 3.020 m2 επιστρώσεων με διάφορες πλάκες (εκ των οποίων 200m2 θα είναι πλάκες όδευσης τυφλών), ιιι) 650m2 διαστρώσεων σταμπωτού σκυροδέματος, η διάστρωση 7.000m2 νέου ασφαλτοτάπητα, η εγκατάσταση νέων διακοσμητικών στοιχείων στα κατασκευαζόμενα πεζοδρόμια (πηγάδι, κρήνες, παγκάκια κλπ), η φύτευση νέων δέντρων και θάμνων.

H υλοποίησή της θα συνδράμει στην αναβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής. Μέσω των παρεμβάσεων θα βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης, η ποιότητα ζωής του τοπικού πληθυσμού και το δομημένο περιβάλλον. Παράλληλα θα δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, με την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας της περιοχής, καθώς οι παρεμβάσεις συνάδουν απόλυτα με τον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα των Νταρνακοχωρίων. Επιπλέον, η παρέμβαση θα συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην κοινωνικοοικονομική αναζωογόνηση του κεντρικού ιστού της Κοινότητας ενισχύοντας την ανάπτυξη πολιτιστικών, τουριστικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, δημιουργώντας ένα «κέντρο» πολιτιστικών εκδηλώσεων των φορέων της Κοινότητας, με στόχο την ανάδειξη των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών του οικισμού ως αξία διαφύλαξης.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ