Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης Τ.Κ Αγίου Πνεύματος, Εμμανουήλ Παππά, Δαφνουδίου, Τούμπας Δήμου Εμμανουήλ Παππά (κωδ. ΟΠΣ 5001322)

Sticker-website_Tameio-Synoxis_GR_HighRes1_big

Με την αριθμ.πρωτ: 2653/30-03-2018 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης Τ.Κ Αγίου Πνεύματος, Εμμανουήλ Παππά, Δαφνουδίου, Τούμπας Δήμου Εμμανουήλ Παππά» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 2014-2020».

Η Πράξη αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την αναβάθμιση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης της Τ.Κ. Αγίου Πνεύματος (συνολικό εσωτερικό δίκτυο), της Τ.Κ. Εμμανουήλ Παππά (μεσαία ζώνη), της Τ.Κ. Δαφνουδίου (μεσαία ζώνη) και της Τ.Κ. Τούμπας (βόρειο δυτική ζώνη) του Δήμου Εμμανουήλ Παππά.

Σε γενικές γραμμές, περιλαμβάνει την κατασκευή α) νέων αγωγών ΡΕ (διαφόρων διαμέτρων),  β) κόμβων, γ) κεντρικών φρεατίων ελέγχου για την απομόνωση των τμημάτων του, δ) πυροσβεστικών κρουνών και τη σύνδεση φρεατίων και υδρομέτρων επί των ιδιωτικών παροχών των καταναλωτών.

Η Πράξη έχει ως βασικό σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται τόσο με την ποσοτική επάρκεια των δικτύων όσο και με την ποιότητα του παρεχόμενου ύδατος στις εν λόγω Κοινότητες.

Απόφαση ένταξης της Πράξης

Τεχνικό Δελτίο της Πράξης