Αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού αντλιοστασίων άρδευσης Δήμου Εμμανουήλ Παππά (κωδ. ΟΠΣΑΑ 0036145478)

Με την αριθμ.πρωτ: 1144/07-04-2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο «Αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού (Η/ΝΜ) εξοπλισμού αντλιοστασίων άρδευσης Δήμου Εμμανουήλ Παππά», συνολικού προϋπολογισμού 2.199.547,80€, στη Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 (www.agrotikianaptixi.gr/el) (link).

Η Πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία του κάτωθι εξοπλισμού: α) ενός (1) Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) που θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται δεδομένα από όλα τα Σημεία Ελέγχου, β) δώδεκα (12) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ) στο σύνολο των οποίων θα τοποθετηθεί νέος εξοπλισμός νέας γενιάς (αντλητικά συστήματα) υψηλού βαθμού απόδοσης  και  χαμηλότερης κατανάλωσης καθώς και οι σχετικοί μετρητές στροφών  (inverters). Επιπλέον, θα τοποθετηθεί εξοπλισμός  για την διαχείριση και μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και την παρακολούθηση των κρίσιμων ενεργειακών. Σε όλους τους Σταθμούς που απαιτείται θα εγκατασταθούν μετρητές παροχής (υδρομετρητές), γ) φορητού εξοπλισμού, που περιλαμβάνει φορητό παροχόμετρο – υπερήχων κλειστών αγωγών. Επίσης, στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνονται: ι) η παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος, ιι) η δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και ιιι) η εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της δοκιμαστικής λειτουργίας και τεκμηρίωση.

Κύριος στόχος του Έργου είναι η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος των υφιστάμενων δώδεκα (12) αντλιοστασίων και των υποδομών άρδευσης με την χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πράξης προβλέπεται η εγκατάσταση νέας γενιάς εξοπλισμού υψηλότερης απόδοσης και χαμηλότερης ενεργειακής κατανάλωσης,  σύγχρονου εξοπλισμού διαχείρισης της ενέργειας, παρακολούθησης ενεργειακών παραμέτρων και δεικτών και βελτίωσης της λειτουργίας του δικτύου. Συμπληρωματικά, στο δίκτυο προστίθεται εξοπλισμός τηλεμετρίας – τηλεδιαχείρισης του συστήματος καθώς  και παρακολούθησης των νιτρικών του αρδευτικού νερού.

Η Πράξης συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Απόφαση ένταξης της Πράξης

Αίτηση Στήριξης