Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγοί μεταφοράς λυμάτων Δήμου Εμμανουήλ Παππά (α΄ φάση)», κωδ. ΟΠΣ 5004201.

Sticker-website_Tameio-Synoxis_GR_HighRes1_big

Με την αριθμ.πρωτ:3579/05-07-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγοί μεταφοράς λυμάτων Δήμου Εμμανουήλ Παππά (α΄ φάση)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 2014-2020». Η εν λόγω Πράξη τροποποιήθηκε με την αριθμ.πρωτ: 1546/29-03-2018 απόφαση.

Η Πράξη αφορά στην κατασκευή των αναγκαίων υποδομών επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων  (Ε.Ε.Λ) και στην ολοκλήρωση των υποδομών μεταφοράς λυμάτων της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Σουλίου, ως ενιαίο οικιστικό σύνολο με τις Κοινότητες Ν. Σκοπού, Χρυσού, και Αγίου Πνεύματος του Δήμου. Με την ολοκλήρωση των έργων θα επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ (κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων τουλάχιστον Β΄ βαθμού επεξεργασίας για οικισμούς με 2.000 ι.κ. 15.000).

Η Πράξη έχει ως βασικό σκοπό την περιβαλλοντικά αποδεκτή επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων των οικισμών Ν. Σουλίου, Χρυσού, Αγίου Πνεύματος και Ν. Σκοπού και κατά συνέπεια τη βελτίωση των υποδομών της εξεταζόμενης περιοχής.

 

Τεχνικό Δελτίο 2ης Τροποποίησης Πράξης

2η Τροποποίηση της Πράξης

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης

Τεχνικό Δελτίο Τροποποίησης της Πράξης

Απόφαση ένταξης της Πράξης

Τεχνικό Δελτίο της Πράξης

3η Τροποποιηση Απόφασης Ένταξης

Τεχνικό Δελτίο Πράξης 3η Τροποποίηση