Ενεργειακή Αναβάθμιση και Επανάχρηση Δημοτικού Σχολείου Πεθελινού Δήμου Εμμανουήλ Παππά (κωδ. ΟΠΣ 5021514)

Sticker-website_ETPA_GR_HighRes

 

Με την αριθμ.πρωτ: 7505/2534/Α3/19-11-2018 απόφαση Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Επανάχρηση Δημοτικού Σχολείου Πεθελινού Δήμου Εμμανουήλ Παππά» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Η Πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση και επανάχρηση του παλαιού Δημοτικού σχολείου Πεθελινού του Δήμου Εμμανουήλ Παππά από σχολείο σε αίθουσα αθλητικών δραστηριοτήτων και αναψυκτήριο. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει α) προπαρασκευαστικές ενέργειες (οικοδομική άδεια, μελέτη εφαρμογής), β) διαμόρφωση αιθουσών και κατασκευή νέων W.C και W.C Α.Μ.Ε.Α καθώς και αποδυτηρίων, γ) προσθήκη θερμομόνωσης στην εξωτερική τοιχοποιία και στη στέγη του κτηρίου, δ) αντικατάσταση στέγης, ε) κατασκευή νέων εσωτερικών δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης καθώς και ηλεκτρικών, στ) αντικατάσταση των κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, στ) αντικατάσταση του υπάρχοντος συστήματος θέρμανσης με αντλία θερμότητας αέρα-νερού για θέρμανση και ψύξη, ζ) αντικατάσταση των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων και συμβατικών λαμπτήρων με νέα φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες LED, θ) κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ, ι) κατασκευή περίφραξης και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, ια) προμήθεια εξοπλισμού γυμναστηρίου και αναψυκτηρίου (καφέ).

Η υλοποίηση της Πράξης θα συμβάλει στην αποκατάσταση και την ανάδειξη του Δημοτικού Σχολείου Πεθελινού, συμβάλλοντας στην λειτουργική επανένταξή του στον ιστό της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, η επανάχρησή του ως αίθουσα αθλητικών δραστηριοτήτων και αναψυκτήριο θα λειτουργήσει ως εστία προσέλκυσης επισκεπτών και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

Απόφαση ένταξης της Πράξης

Τεχνικό Δελτίο της Πράξης

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

Τεχνικό Δελτίο Πράξης 1η Τροποποίηση