Ενεργειακή αναβάθμιση και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας Λυκείου Γυμνασίου Πεντάπολης Δήμου Εμμανουήλ Παππά” (κωδ.ΟΠΣ: 5029826)

 

Sticker-website_ETPA_GR_HighRes-590x116

Με την αριθμ.πρωτ: 394/24-01-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειες Λυκείου Γυμνασίου Πεντάπολης Δήμου Εμμανουήλ Παππά» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Η Πράξη αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Λυκείου Γυμνασίου Πεντάπολης και συγκεκριμένα ι) παρεμβάσεις στο κέλυφος (αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμοπρόσωψη, επεμβάσεις στη στέγη, αποκαταστάσεις) και ιι) ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις (εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης με τη μέθοδο της Αβαθούς γεωθερμίας, εγκατάσταση θερμαντικών σωμάτων τύπου fancoil, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, εγκατάσταση μονάδας φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ενέργειας).

Η υλοποίηση της Πράξης θα συμβάλλει στη μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων του κτιρίου και στην εξοικονόμηση ενέργειας, βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοσή του με παράλληλη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Απόφαση ένταξης της Πράξης

Τεχνικό Δελτίο της Πράξης

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

Τεχνικό Δελτίο Πράξης 1η Τροποποίηση

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

Τεχνικό Δελτίο Πράξης 2η Τροποποίηση