Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης ΔΚ Νέου Σουλίου Δήμου Εμμανουήλ Παππά (κωδ. ΟΠΣ 5023789)

Sticker-website_ETPA_GR_HighRes-590x116

Με την αριθμ.πρωτ: 4599/21-08-2018 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης ΔΚ Νέου Σουλίου Δήμου Εμμανουήλ Παππά» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Η Πράξη αφορά στην εκτέλεση εργασιών για ι) την κατασκευή – ολοκλήρωση του νέου μεταφορικού αγωγού στο εξωτερικό δίκτυο υδροδότησης της Κοινότητας, ιι) την αντικατάσταση της υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρησης νοτίως του Οικισμού, ιιι) την κατασκευή και ηλεκτροδότηση ενός νέου αντλιοστασίου με παρακείμενη δεξαμενή αναρρόφησης και ιν) τη σύνδεση τριών άλλων δεξαμενών με τον νέο μεταφορικό αγωγό.

Η υλοποίηση της Πράξης θα εξασφαλίσει τόσο την ποιοτική αναβάθμιση του χορηγούμενου για υδρευτική χρήση ύδατος όσο και την ποσοτική επάρκειά του.

Απόφαση ενταξης της Πράξης

Τεχνικό Δελτίο της Πράξης

1η Τροποποιηση Απόφασης Ένταξης

Τεχνικό Δελτίο Πράξης 1η Τροποποίηση

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

Τεχνικό Δελτιο Πράξης 2η Τροποποίηση