Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην ΤΚ Παραλιμνίου (κωδ. ΟΠΣΑΑ 0016014442)

Με την αριθμ.πρωτ: 1604/13-03-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην ΤΚ Παραλιμνίου», συνολικού προϋπολογισμού 2.199.000,00€, στη Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», του Υπομέτρου 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 (www.agrotikianaptixi.gr/el) (link).

Η Πράξη αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή κατάλληλου αρδευτικού δικτύου με σκοπό την εξυπηρέτηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων, στο Σ.Α.Α.Κ. Παραλιμνίου, Νότιο Ανατολικά της Τ.Κ. Παραλιμνίου στο Δήμο Εμμανουήλ Παππά Π.Ε. Σερρών. Πιο συγκεκριμένα θα κατασκευαστεί υπόγειο, υπό πίεση δίκτυο για την άρδευση συνολικής έκτασης 2.250 στρεμμάτων. Το έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό τμήματος του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Ψυχικού – Πεθελινού το οποίο λειτουργεί με ανοιχτές αρδευτικές διώρυγες.

Η υλοποίηση της Πράξης θα  έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των απωλειών ύδατος στην ευρύτερη περιοχή του έργου (οφειλόμενες σε εξάτμιση και διήθηση ύδατος) και την αύξηση, σε σημαντικό βαθμό, της διαθέσιμης ποσότητας νερού, συμβάλλοντας στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και στην εξοικονόμηση νερού.

Η Πράξης συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ