Κέντρο Κοινότητας Δήμου Εμμανουήλ Παππά (κωδ. ΟΠΣ 5004345)


Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ), στο πλαίσιο των Περιφερειακών  Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων του  ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Εμμανουήλ Παππά έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με την αριθμ.πρωτ: 1536/08-03-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με συνολικό προϋπολογισμό 112.320,00€. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Σκοπός του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Εμμανουήλ Παππά είναι η περαιτέρω υποστήριξη στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στο Δήμο Εμμανουήλ Παππά συμπεριλαμβανομένων των Δημοτικών Ενοτήτων αυτού. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Εμμανουήλ Παππά μπορεί να υποδεχθεί καθημερινά το σύνολο των ωφελούμενων με οκτάωρη παροχή υπηρεσιών σε πενθήμερη βάση, όλο το χρόνο.

Με την  αριθμ. πρωτ: 4195/15-07-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, τροποποιήθηκε η Πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Εμμανουήλ Παππά», λόγω αλλαγής του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής της και αύξησης του οικονομικού αντικειμένου. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται στο ποσό των 315.600,00€ και το Κέντρο Κοινότητας θα λειτουργεί μέχρι τις 30/09/2023.

 

Απόφαση ένταξης της Πράξης

Τεχνικό Δελτίο της Πράξης

Απόφαση τροποποίησης της Πράξης

Τεχνικό Δελτίο τροποποίησης της Πράξης