Εξυπηρέτηση προς πολίτες

Δικαιολογητικά

Ληξιαρχική Πράξη Βάπτισης
Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
Ληξιαρχική Πράξη Ονοματοδοσίας
Μεταβολές Ληξιαρχικών Πράξεων
Αντίγραφα - Αποσπάσματα
Διορθώσεις Ληξιαρχικών Πράξεων