Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιρίου Σχολαρχείου ΤΚ Εμμανουήλ Παππά και μετατροπής του σε ψηφιακό μουσείο

tameio-sunoxhs

Με την αριθμ.πρωτ: ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 1028/12-12-2022 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΔ εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιρίου Σχολαρχείου ΤΚ Εμμανουήλ Παππά και μετατροπής του σε ψηφιακό μουσείο» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 2014-2020».

Η Πράξη αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση, ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό του κτιρίου του Σχολαρχείου του οικισμού Εμμανουήλ Παππά και την μετατροπή του σε ψηφιακό μουσείο.

Η Πράξη έχει ως βασικό στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τη μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή, μέσω δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Επίσης, δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας και ειδικότερα τον περιορισμό και ειδικότερα τον περιορισμό δαπανών που αφορούν στα Δημόσια και δημοτικά κτήρια θεωρείται επιβεβλημένη η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων και χρηματοδοτικών πηγών προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις οι οποίες θα συνεισφέρουν στην εξοικονόμηση των δαπανών και τη βελτίωση της κατάστασης των οικονομικών αποτελεσμάτων. Επίσης, επιτυγχάνεται η προώθηση της αστικής αναζωογόνησης μέσα από τις παρεμβάσεων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του κτηριακού αποθέματος του Δήμου.

Απόφαση ένταξης της Πράξης

Τεχνικό Δελτίο της Πράξης