ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΤΑ

Ακολουθούν σύνδεσμοι σε διαδικτυακούς τόπους που περιλαμβάνουν  χρήσιμες πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, την οργάνωση και την λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

  • Το σχέδιο του προγράμματος Καλλικράτης βρίσκεται εδώ. Πρόγραμμα Καλλικράτης, ή ακριβέστερα, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, ονομάζεται ο ελληνικός νόμος 3852/2010, με τον οποίο μεταρρυθμίστηκε η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας το 2011 και επανακαθορίστηκαν τα όρια των αυτοδιοικητικών μονάδων, ο τρόπος εκλογής των οργάνων και οι αρμοδιότητές τους.

  • Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, ως επιστημονικός σύμβουλος και αρωγός της αναπτυξιακής προοπτικής των ΟΤΑ, επιμελήθηκε, σε συνεργασία με το ΥπΕΣΔΔΑ και την ΚΕΔΚΕ, την παρούσα έκδοση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Τα άρθρα που έχουν συνταχθεί, κάνουν αναφορά στη σύσταση και τις αρμοδιότητες των δήμων, στις εκλογές των δημοτικών και κοινωνικών αρχών, στη τοπική δημοκρατία, στην οικονομική διοίκηση των Ο.Τ.Α., στα επιχειρησιακά προγράμματα, στις επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και σε διάφορα ζητήματα που αφορούν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Περισσότερα

  • Νόμος σχετικά με την ηλεκτρονική Διακυβέρνηση πατήστε εδώ. Σκοπός του νόμου αυτού είναι: α) η αναγνώριση του δικαιώματος των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (εφεξής Ν.Π.Ι.Δ.) να επικοινωνούν και να συναλλάσσονται με τους φορείς του δημόσιου τομέα με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (εφεξής ΤΠΕ) και β) η ρύθμιση της χρήσης των ΤΠΕ από τους φορείς του δημόσιου τομέα εντός του πλαισίου και για τις ανάγκες της λειτουργίας τους και την υποστήριξη της άσκησης των αρμοδιοτήτων και συναλλαγών τους. Αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι γενικές αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι γενικές αρχές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τα δικαιώματα των προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς επίσης και  οι λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΣ όπως εγκρίθηκε από την απόφαση 121/2011 του ΔΣ βρίσκεται εδώ.