Καθορισμός του Ημερήσιου Ανταποδοτικού Τέλους από τους Προσερχόμενους στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Εμμ. Παππά

05/11/2015

Παρατίθεται η απόφαση για τον καθορισμό του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στις λαϊκές αγορές του Δήμου Εμμ. Παππά . 13/01/2014

Αποφ. 321/2014 Ορισμός διαχειριστή λογαριασμών συγχρηματοδοτούμενων πράξεων

21/01/2015

Αποφ. 321 ΩΔΧΥΩΡΩ-ΣΡΙ

Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης, αποδέσμευση προτάσεων ανάληψης

01/09/2015

167

Ορισμός Δικηγόρου

01/09/2015

166

Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων.

15/09/2015

2015PR02AP08

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων.

15/09/2015

2015PR02AP07