Προσλήψεις Προσωπικού

Στον κάτωθι πίνακα θα παρουσιάζονται συνοπτικά οι προκηρύξεις που εκδίδονται από το Δήμο Εμμανουήλ Παππά για την κάλυψη θέσεων προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Στην τελευταία στήλη του πίνακα θα υπάρχουν διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή τα σχετικά με την εκάστοτε προκήρυξη αρχεία. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι καλό θα ήταν είναι να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά ή να επιλύσουν τυχόν απορίες σχετικές με την δημοσιευμένη προκήρυξη. Τα στοιχεία επικοινωνίας του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας υπάρχουν στο link Επικοινωνία της Αρχικής Σελίδας του Site

Ημερομηνία Ανάρτησης Τελική Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης Κατηγορία Προσωπικού Αριθμός Ατόμων Είδος Σύμβασης Σχετικά Αρχεία
24/12/2020 29/12/2020 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ ΜΕ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δύο (2) άτομα ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ
24/08/2020 31/08/2020 ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ (Ορθή Επανάληψη) Ένας ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΜΕ ΑΔΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑ
21/08/2020 26/08/2020 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΚΑ (10) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΣΟΧ-ΣΧΟΛΙΚΕΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΜΕ ΑΔΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙ-ΓΙΑ-ΠΡΟΣΛΗΨΗ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ
12/08/2020 18/08/2020 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ ΜΕ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Δύο (2) άτομα ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ
08/04/2020 14/04/2020 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΜΕ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
06/03/2020 16/03/2020 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑ
06/03/2020 16/03/2020 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΝΑ (1) ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 2020 ΜΕ ΑΔΑ
07/02/2020 13/02/2020 Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις. 3 Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 ΜΕ ΑΔΑ
27/11/2019 03/12/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΔΙΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΟΧ ΤΡΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Τρία (3) άτομα Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΜΗΝΑ ΜΕ ΑΔΑ
07/10/2019 14/10/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ. 1 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 2019 ΜΕ ΑΔΑ