Διαγωνισμοί Μελετών

Στην παρούσα σελίδα θα παρουσιάζονται συνοπτικά οι Προσκλήσεις που εκδίδονται από το Δήμο Εμμανουήλ Παππά για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Μελετητικά Γραφεία προκειμένου να αναλάβουν την εκπόνηση της αναγραφόμενης Μελέτης. Στην τελευταία στήλη του πίνακα θα υπάρχουν διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή τα σχετικά αρχεία της Διακήρυξης όπως αυτή θα έχει αποσταλεί στις εφημερίδες και στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ για Δημοσίευση καθώς και στοιχεία από το Φάκελο Έργου για τν πληρέστερη ενημέρωση του αναγνώστη. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (τα στοιχεία επικοινωνίας υπάρχουν στο Link Επικοινωνία της Αρχικής Σελίδας του Site) προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά για τα περιεχόμενα του Φακέλου Έργου, να παραλάβουν τα Θεωρημένα Αναλυτικά Τεύχη της Προκήρυξης και τα έντυπα Οικονομικής Προσφοράς ή να επιλύσουν τυχόν απορίες σχετικές με τον συγκεκριμένο Διαγωνισμό.

Ημερομηνία Ανάρτησης Τελική Ημερομηνία Υποβολής εκδ. Ενδιαφέροντος Τίτλος Μελέτης Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ) Κατηγορ. Πτυχίων Σχετικά Αρχεία
24/07/2020 31/07/2020 Υποστηρικτικές Δράσεις 12.400,00 Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔ ΣΥΓΓΡ ΥΠΟΧΡ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
29042020-TEYD_v1.0-ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
03/07/2020 14/07/2020 Προκαταρκτικές Μελέτες Αδειοδότησης του Έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση και Επανάχρηση Δημοτικού Σχολείου Πεθελινού Δήμου Εμμανουήλ Παππά» 16.009,80 Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΛΟΙΠΑ_ΑΡΧΕΙΑ
30/06/2020 07/07/2020 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ» 58.838,38 Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
03/11/2008 17/12/2008 Μελέτη Αγωγών Μεταφοράς Λυμάτων Δήμων Εμμανουήλ Παππά και Στρυμώνα 444.435,13 13 Γ,Δ,Ε 9 Β,Γ 16 Β 27 Β,Γ 21 Β 8 Β,Γ 1_eksofilo[1]
2_geniki_diataksi[1]
3_ekthesi_tekmiriosis[1]
4_texnika_dedomena[1]
5_apaitoymenes_meletes[1]
6_sigrafi_ypoxreoseon[1]
7_proektim_amoibh[1]
8_xronodiagrama_ylopoihshs[1]
9_analytikh_prokiriksi[1]
11_prosarthmata_i-vii[1]
13ppea[1]