Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών

29/11/2016 : Στον κάτωθι πίνακα θα παρουσιάζονται οι Διακηρύξεις, τα Τεύχη Δημοπράτησης, τα πρακτικά των Δημοπρασιών και οι Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν στην Δημοπράτηση Προμήθειας Υλικών που πρόκειται να εκτελεστούν από τον Δήμο. Στην τελευταία στήλη του πίνακα θα υπάρχει διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή τόσο η σχετική Διακήρυξη και τα Τεύχη Δημοπράτησης, όσο και το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού όπως αυτό θα έχει συνταχθεί κατά την ημέρα της Δημοπρασίας αλλά και οι λοιπές Αποφάσεις μέχρι την κατακύρωση του αποτελέσματος. Επιπροσθέτως των υποχρεώσεων ενημέρωσης των διαγωνιζόμενων από την Αναθέτουσα Αρχή (όπως αυτές ορίζονται στον Ν. 4412/2016), η ανάρτηση των ανωτέρω αρχείων θεωρείται ως πρόσθετο αποδεικτικό ενημέρωσης των υποψηφίων για την πορεία δημοπράτησης των Προμηθειών έως και το στάδιο κατακύρωσης των Διαγωνισμών.

Ημερομηνία Ανάρτησης Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς Προμηθευόμενο Είδος Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ) Είδος Διαγωνισμού Σχετικά Αρχεία
13/05/2024 03/06/2024 Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης 952.151,36 Δημόσιο Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ
09/04/2024 19/04/2024 Διαχείριση Ογκωδών Αποβλήτων και Αποβλήτων από Εκσκαφές Κατασκευές και Κατεδαφίσεις 150.000,00 Δημόσιο Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ
09/04/2024 19/04/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 73.774,81 Δημόσιο Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ
23/02/2024 28/03/2024 Συντήρηση πρασίνου πάρκων, πλατειών, δενδροστοιχιών, αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου 404.573,56 Δημόσιο Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
2024_ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ
22/02/2024 11/03/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 106.932,00 Δημόσιο Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ
17/11/2023 04/12/2023 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 99.600,00 Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την πλεον συμφέρουσα προσφορά ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ
28/09/2023 30/10/2023 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ (Η/Μ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 2.199.544,71 Δημόσιο Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ
28/09/2023 30/10/2023 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ (Η/Μ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΕΒ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ 2.183.813,60 Δημόσιο Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ
28/09/2023 12/10/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ, ΦΟΡΗΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 98.094,11 Δημόσιο Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ
11/08/2023 28/08/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ, ΦΟΡΗΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 145.000,00 Δημόσιο Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ