Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών

29/11/2016 : Στον κάτωθι πίνακα θα παρουσιάζονται οι Διακηρύξεις, τα Τεύχη Δημοπράτησης, τα πρακτικά των Δημοπρασιών και οι Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν στην Δημοπράτηση Προμήθειας Υλικών που πρόκειται να εκτελεστούν από τον Δήμο. Στην τελευταία στήλη του πίνακα θα υπάρχει διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή τόσο η σχετική Διακήρυξη και τα Τεύχη Δημοπράτησης, όσο και το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού όπως αυτό θα έχει συνταχθεί κατά την ημέρα της Δημοπρασίας αλλά και οι λοιπές Αποφάσεις μέχρι την κατακύρωση του αποτελέσματος. Επιπροσθέτως των υποχρεώσεων ενημέρωσης των διαγωνιζόμενων από την Αναθέτουσα Αρχή (όπως αυτές ορίζονται στον Ν. 4412/2016), η ανάρτηση των ανωτέρω αρχείων θεωρείται ως πρόσθετο αποδεικτικό ενημέρωσης των υποψηφίων για την πορεία δημοπράτησης των Προμηθειών έως και το στάδιο κατακύρωσης των Διαγωνισμών.

Ημερομηνία Ανάρτησης Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς Προμηθευόμενο Είδος Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ) Είδος Διαγωνισμού Σχετικά Αρχεία
06/04/2022 18/04/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 64.259,60 Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ
02/03/2022 18/03/2022 Διαχείριση Ογκωδών Αποβλήτων και Αποβλήτων από Εκσκαφές Κατασκευές και Κατεδαφίσεις 150.000,00 Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ
28/02/2022 17/03/2022 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 383.890,11 Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
29/11/2021 11/01/2022 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 2.457.098,91 Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής ΕΕΕΣ pdf και xml
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΕΕΕΣ
319_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΕΠ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
08/11/2021 15/11/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 70.729,60 Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ
espd
24/09/2021 01/10/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΕΞΙΩΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. 130.176,29 € ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ _signed
ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ _signed
espd-request-v2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΚΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΓΑΛΑ ΚΛΠ)
08/06/2021 06/07/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 546.189,12 Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΛΕΤΗ
espd-request-v2
espd-request-v2
ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
03/03/2021 11/03/2021 Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή οχημάτων του Δήμου 62.730,00 Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΥΔ
03/03/2021 15/03/2021 Συντήρηση πρασίνου πάρκων, πλατειών, δενδροστοιχιών, αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου 197.445,20 Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ για 2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΕΥΔ
03/03/2021 29/03/2021 Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Εμμανουήλ Παππά 340.000,00 Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ
ΣΧΕΔΙΑ