Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών

29/11/2016 : Στον κάτωθι πίνακα θα παρουσιάζονται οι Διακηρύξεις, τα Τεύχη Δημοπράτησης, τα πρακτικά των Δημοπρασιών και οι Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν στην Δημοπράτηση Προμήθειας Υλικών που πρόκειται να εκτελεστούν από τον Δήμο. Στην τελευταία στήλη του πίνακα θα υπάρχει διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή τόσο η σχετική Διακήρυξη και τα Τεύχη Δημοπράτησης, όσο και το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού όπως αυτό θα έχει συνταχθεί κατά την ημέρα της Δημοπρασίας αλλά και οι λοιπές Αποφάσεις μέχρι την κατακύρωση του αποτελέσματος. Επιπροσθέτως των υποχρεώσεων ενημέρωσης των διαγωνιζόμενων από την Αναθέτουσα Αρχή (όπως αυτές ορίζονται στον Ν. 4412/2016), η ανάρτηση των ανωτέρω αρχείων θεωρείται ως πρόσθετο αποδεικτικό ενημέρωσης των υποψηφίων για την πορεία δημοπράτησης των Προμηθειών έως και το στάδιο κατακύρωσης των Διαγωνισμών.

Ημερομηνία Ανάρτησης Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς Προμηθευόμενο Είδος Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ) Είδος Διαγωνισμού Σχετικά Αρχεία
03/03/2021 15/03/2021 Συντήρηση πρασίνου πάρκων, πλατειών, δενδροστοιχιών, αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου 197.445,20 Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ για 2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΕΥΔ
03/03/2021 29/03/2021 Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Εμμανουήλ Παππά 340.000,00 Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ
ΣΧΕΔΙΑ
03/03/2021 11/03/2021 Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή οχημάτων του Δήμου 62.730,00 Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΥΔ
02/03/2021 16/03/2021 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 64.974,16 Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΟΓΚΩΔΗ ΚΑΙ ΑΕΚΚ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
24/12/2020 05/01/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 59.697,12 € ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΥΔ
24/12/2020 04/01/2021 Υπηρεσία «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στο Δήμο Εμμ. Παππά». 39.680,00 € Υπηρεσία "Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Εμμ. Παππά". ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ
20180209-TEYD_v1.0
09/11/2020 20/11/2020 Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την συντήρηση δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης 22.000,00 Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ
26/10/2020 05/11/2020 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας υπαλλήλων 19.068,84 € Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας υπαλλήων ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΦΕΚ 2208-08.06.2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.docx
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
14/09/2020 22/09/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 47.773,21 Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΥΔ
24/07/2020 31/07/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Εμμανουήλ Παππά 68.175,17 Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ