Προσλήψεις Προσωπικού

Στον κάτωθι πίνακα θα παρουσιάζονται συνοπτικά οι προκηρύξεις που εκδίδονται από το Δήμο Εμμανουήλ Παππά για την κάλυψη θέσεων προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Στην τελευταία στήλη του πίνακα θα υπάρχουν διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή τα σχετικά με την εκάστοτε προκήρυξη αρχεία. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι καλό θα ήταν είναι να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά ή να επιλύσουν τυχόν απορίες σχετικές με την δημοσιευμένη προκήρυξη. Τα στοιχεία επικοινωνίας του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας υπάρχουν στο link Επικοινωνία της Αρχικής Σελίδας του Site

Ημερομηνία Ανάρτησης Τελική Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης Κατηγορία Προσωπικού Αριθμός Ατόμων Είδος Σύμβασης Σχετικά Αρχεία
08/04/2020 14/04/2020 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΜΕ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
06/03/2020 16/03/2020 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΝΑ (1) ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 2020 ΜΕ ΑΔΑ
06/03/2020 16/03/2020 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑ
07/02/2020 13/02/2020 Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις. 3 Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 ΜΕ ΑΔΑ
27/11/2019 03/12/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΔΙΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΟΧ ΤΡΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Τρία (3) άτομα Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΜΗΝΑ ΜΕ ΑΔΑ
07/10/2019 14/10/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ. 1 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 2019 ΜΕ ΑΔΑ
20/03/2019 01/04/2019 Πρόσληψη 4 υδρονομέων άρδευσης 4 άτομα προσλήψεις προσωπικού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2019 ΜΕ ΑΔΑ
29/10/2018 09/11/2018 ΣΟΧ 1/2018 ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 3 άτομα ΠΕ Γυμναστών, 2 άτομα ΠΕ Δασκάλων, 1 άτομο ΥΕ Καθαριότητας Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης parartima_soh_30-3-2017_-_prosthiki_amea_1
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1-2018 για ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1-2018
13/12/2017 // 2 άτομα κατηγορίας ΔΕ Υδραυλικοί ΔΕ Υδραυλικοί ΠΊΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΌΝΤΩΝ
28/06/2017 10/07/2017 2 Υδραυλικοί με 8μηνη σύμβαση 2 Υδραυλικοί Ορισμένου Χρόνου 8μηνης διάρκειας 30-3-2017-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30-3-2017
64ΘΨΩΡΩ-87Φ ΣΟΧ 2
ΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 2-2017