Διοικητική Οργάνωση Δήμου – Αρμοδιότητες Τμημάτων

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου :

ΕΝΟΤΗΤΑ Α

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου,  Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.

2. Νομική Υπηρεσία

3. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

4. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας

ΕΝΟΤΗΤΑ Β

ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1.    Αυτοτελές Τμήμα  Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

  Διεύθυνση Διοικητικών, Οικονομικών, Κοινωνικών και Υπηρεσιών Οικονομικής Ανάπτυξης  που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

Α) Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, με αρμοδιότητες την υποστήριξη των πολιτικών οργάνων του Δήμου, Δημοτική Κατάσταση και Ληξιαρχείο, Αλλοδαπούς και διαχείριση του Ανθρώπινου δυναμικού, που περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

   1. Γραφείο   Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, με αρμοδιότητες την  Κοινωνική Πολιτική και Ισότητα των φύλων, Προστασία και Προαγωγή της Δημόσιας Υγείας, Παιδεία, Διά βίου μάθηση και Πολιτισμό.

2. Γραφείο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, με αρμοδιότητες την Αγροτική Παραγωγή, Αδειοδοτήσεις,  Ρύθμιση Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Απασχόληση και Τουρισμό.

Β) Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, με αρμοδιότητες Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Εσόδων και Περιουσίας που  περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

1. Γραφείο Ταμείου.

Γ) Τμήμα ΚΕΠ, με αρμοδιότητες την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

1. Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

Α. Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω ενότητες:

1) Γραφείο Πολεοδομίας

2) Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

3) Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

4) Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου

Β) Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω   ενότητες:

1) Γραφείο Τεχνικών Έργων και μελετών

2) Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών

3) Γραφείο Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Άρδευσης

4) Γραφείο κίνησης οχημάτων Δήμου.

5) Γραφείο Προμηθειών,  υλικών εξοπλισμού,  υπηρεσιών.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι Αποκεντρωμένες  Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα της δημοτικής ενότητας Στρυμόνα, το Ν. Σκοπό και  εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ Ν.ΣΚΟΠΟ

1. Γραφείο ΚΕΠ.

3. Γραφείο Διοικητικών  Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

4. Γραφείο είσπραξης εσόδων.

Αναλυτικότερα στοιχεία αναφορικά με τη διάρθρωση των υπηρεσιών αλλά και με τις επιμέρους αρμοδιότητες των Τμημάτων του Δήμου μπορείτε να βρείτε στο νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Εμμανουήλ Παππά ο οποίος ψηφίστηκε και ισχύει από τον Ιούνιο του 2011.  pdf Δείτε τον νέο Ο.Ε.Υ.