Τεχνική Υπηρεσία

Στην παρούσα σελίδα της Τεχνικής Υπηρεσίας θα παρουσιάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα η πορεία εκτέλεσης των Δημοτικών έργων του Τεχνικού Προγράμματος, καθώς και άλλες ανακοινώσεις που αφορούν σε τεχνικά θέματα.

Εξέλιξη Μητρώου Δημοτικών Έργων έτους 2018  (ενημέρωση 02/04/2018) : ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΩΝ 02042018