Έργα ΕΣΠΑ του Δήμου Εμμανουήλ Παππά

Sticker-website_EDET_GR_HighRes

Οι δικαιούχοι πράξεων (έργων) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, έχουν μια σειρά υποχρεώσεων ως προς τις δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας σχετικά με τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταμεία (το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας (Ε.Τ.Θ.Α) και το ελληνικό κράτος.

Οι υποχρεώσεις αυτές, όπως προκύπτουν κυρίως από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013  και τους Εκτελεστικούς Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 821/2014, 808/2014 και 669/20116,  κωδικοποιούνται στον α) Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020, ο οποίος εκπονήθηκε τον Μάιο 2015, και εφαρμόζεται σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Τ.Π.Α, το Ε.Κ.Τ και το Τ.Σ και κατά περίπτωση προσαρμόζεται στις σχετικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και β) Οδηγό Επικοινωνίας & Δημοσιότητας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ο οποίος εκπονήθηκε τον Οκτώβριο 2019.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα έργα του Δήμου Εμμανουήλ Παππά:

 

 1. Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης ΔΚ Νέου Σουλίου Δήμου Εμμανουήλ Παππά (κωδ. ΟΠΣ 5023789)
 2. Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγοί μεταφοράς λυμάτων Δήμου Εμμανουήλ Παππά (α΄ φάση)», κωδ. ΟΠΣ 5004201.
 3. Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης Τ.Κ Αγίου Πνεύματος, Εμμανουήλ Παππά, Δαφνουδίου, Τούμπας Δήμου Εμμανουήλ Παππά (κωδ. ΟΠΣ 5001322)
 4. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Εμμανουήλ Παππά (κωδ. ΟΠΣ 5004345)
 5. Ενεργειακή αναβάθμιση και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας Λυκείου Γυμνασίου Πεντάπολης Δήμου Εμμανουήλ Παππά” (κωδ.ΟΠΣ: 5029826)
 6. Ενεργειακή Αναβάθμιση και Επανάχρηση Δημοτικού Σχολείου Πεθελινού Δήμου Εμμανουήλ Παππά (κωδ. ΟΠΣ 5021514)
 7. Ενεργειακή αναβάθμιση και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ) στις αθλητικές εγκαταστάσεις του κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Εμμανουήλ Παππά (κωδ. ΟΠΣ 5029309)
 8. Κατασκευή αρδευτικό δικτύου στην ΤΚ Παραλιμνίου (Κωδ. ΟΠΣΑΑ  0016014442)
 9. Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Χρυσού (Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0011054245)
 10. Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιρίου Σχολαρχείου ΤΚ Εμμανουήλ Παππά και μετατροπής του σε ψηφιακό μουσείο
 11. Αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού αντλιοστασίων άρδευσης Δήμου Εμμανουήλ Παππά (κωδ. ΟΠΣΑΑ 0036145478)
 12. Αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού αντλιοστασίων άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Ψυχικού – Πεθελινού (κωδ. ΟΠΣΑΑ 0036145485)
 13. Επεμβάσεις αισθητικής αναβάθμισης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Εμμανουήλ Παππά (Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0045926075).