Οδηγίες eDemocracy

Κεντρική σελίδα για Οδηγίες eDemocracy

Στις μέρες μας παρατηρείται μια στάση αδιαφορίας και αποστασιοποίησης των πο-λιτών από τους δημοκρατικούς θεσμούς και τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους, γεγονός που αποτυπώνεται στη συνεχή μείωση της συμμετοχής των πολιτών στις δη-μοκρατικές διαδικασίες. Έχοντας διαπιστώσει, ο Νέος Δήμος Εμμανουήλ Παππά, τη δυσάρεστη αυτή πραγμα-τικότητα, και έχοντας ως στόχο να αναδείξει νέες σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ των πολιτών και της πολιτείας, στράφηκε στην ανεύρεση καινοτόμων τρόπων ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες. Ο Δήμος, χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής κι Επικοινωνιών) ολοκλήρωσε επιτυχώς το έργο «Πλατφόρμα παροχής ψηφιακών υπηρεσιών για την ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχής του πολίτη στα κοινά στο Νέο Δήμο Εμ. Παππά Νομού Σερρών και κατάφερε να θέσει τα θεμέλια για την ενίσχυση της διαφάνειας, της συνεργατικότητας και της δυνατότητας συμμετοχής του πολίτη στα κοινά.

Επιλέξτε κάτι από τα παρακάτω
Θεσμικό Πλαίσιο
Υπηρεσίες
Οδηγίες Χρήσης Υπηρεσιών Πύλης eDemocracy